KỲ BẦU CỬ LẦN NÀY,
Lập kế hoạch bỏ phiếu

Công cụ dễ sử dụng này của văn phòng Ghi Danh Hồ Sơ Cử Tri/Thư Ký Quận Los Angeles County sẽ hướng dẫn quý vị cách thức bỏ phiếu an toàn năm 2022.

Hãy Bắt Đầu Bây Giờ