KỲ BẦU CỬ LẦN NÀY,
Lập kế hoạch bỏ phiếu

Công cụ dễ sử dụng này của Los Angeles County Registrar-Recorder/County Clerk sẽ hướng dẫn quý vị những cách bỏ phiếu bầu an toàn.

Hãy Bắt Đầu Bây Giờ