SA HALALANG ITO,
Gumawa ng planong bumoto

Itong madaling gamiting tool ng tanggapan ng Voter Registrar Recorder/County Clerk ng Los Angeles County ang magiging gabay mo sa mga paraan nang ligtas na pagboto sa 2022.

Magsimula ngayon