MGA BAGONG IMPORMASYON TUNGKOL SA HALALAN NG TAGLAGAS

Magplanong Bumoto nang Maaga sa Tagalagas na ito

Ang Tagapagrehistro-Tagapagtala/Klerk ng County ng Los Angeles ay nagtataglay ng lahat ng kailangan ninyo para sa Nobyembre 5, 2024 na Pangkalahatang Halalan.

Magpatala ngayon upang laging makakuha ng bagong impormasyon tungkol sa halalan at malaman ang inyong mga opsyon sa pagboto para sa tagalagas.

Magpatala para sa Bagong Impormasyon Tungkol sa Halalan